In Uncategorized

We kijken tevreden terug naar de bewonersbijeenkomst van 26 september.
Bedankt, want dankzij jullie input hebben we de vier programma’s verder kunnen uitwerken en aanscherpen.
De verder uitgewerkte tweede burgerperspectievennota en deze programma’s zullen dit najaar voorgelegd en besproken worden met de gemeente en diverse wethouders.
Begin volgend jaar zullen we meer weten over hoe we de ingeslagen weg verder kunnen bewandelen en hoe we de programma’s gaan vormgeven in co-creatie en samenwerking met jullie.

De Programma’s
De plannen van Samen Vooruit zijn terug te lezen in de tweede burgerperspectievennota.
Daarnaast zijn de vier programma’s verder uitgewerkt, graag informeren we jullie over de hoofdlijnen per programma.

Deltaplan Armoede
In de Indische Buurt heeft 40% van alle eenoudergezinnen een te laag inkomen. Het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft, is in de Indische Buurt naar schatting tussen 2000 en 3000. Het is onacceptabel dat er zoveel armen zijn in het rijke Amsterdam, en ook nog eens geconcentreerd in een klein gebied. We pleiten daarom voor een aanvalsplan op armoede.  Dit plan bevat het tijdelijk versoepelen van regels van fiscus en sociale dienst , nog meer aandacht voor de stijgende woonlasten en het vinden van op het individu gerichte oplossingen, voldoende ruimte voor startende ondernemingen, nieuwe manieren van wegwerken van schulden en  opzetten van sociale firma’s .

Buurtparticipatie en lokale democratie
Door de verandering in het bestuurlijke stelsel van Amsterdam dreigt een leemte te ontstaan tussen het bestuur en de bewoners van Amsterdam. De ruimte voor (politieke) participatie, co-creatie, advisering en beïnvloeding van het bestuur dient juist nu extra versterkt te worden. De Indische Buurt is bekend om de grote hoeveelheid activiteiten zowel op fysiek als sociaal vlak en een levende community die zich inzet voor de kwetsbare buurtbewoners. Met dit plan streven we naar meer deelname van bewoners aan het dagelijks leven in de wijk en naar het vergroten van het gevoel invloed te hebben in je buurt (eigenaarschap).

Samen Opvoeden
De huidige hulpverlening en opvoedondersteuning richten zich vaak op wat er niet goed gaat binnen een gezin. Het is een uitermate ‘individuele’ benadering. In de Indische Buurt zien we opvoeding juist in een bredere context. Opvoeden is iets wat je als buurt met elkaar vorm geeft, waarbij bewoners belangrijke opvoedvraagstukken zélf kunnen oppakken en hier (buurt)professionals bij kunnen inzetten. Hiervoor is het nodig een klimaat te scheppen waarin we vaker met elkaar in contact komen en (nieuwe)kennis en expertise kunnen ontwikkelen en delen. Investeren in sociale netwerken die bijdragen aan een positieve toekomst voor kinderen en jongeren, waarin gelijke kansen en het ontdekken van talenten extra belangrijk is.

Naar een duurzame en circulaire Indische Buurt
Als mensen wereldwijd zouden leven zoals wij in Nederland, dan zouden we 3,6 aardes nodig hebben voor onze grondstoffen, energie en afval. Het is een probleem dat iedereen raakt en vooral onze kinderen. Daarom willen we er wat aan doen, maar het voelt misschien nog als ver van uw bed en ingewikkeld: wat is er precies aan de hand, wat betekent het allemaal, wat kan ik doen, zelf en met anderen? We willen dit aanpakken vanuit de behoefte en de bijdragen van de buurtbewoners. We maken een gezamenlijk programma voor de komende jaren met ideeën en oplossingen van bewoners, voor iedereen betaalbaar en sterker nog, hoe kan het kansen bieden juist voor mensen met een laag inkomen. Het programma start met thema’s die het meest leven in de buurt, waar mensen al mee bezig zijn en waarmee we ook snel resultaten bereiken.

Korte terugblik en vervolg stappen
Dit jaar is de tweede burgerperspectievenota voor de Indische Buurt opgesteld en is er een begin gemaakt met het maken van programma’s rond belangrijke thema’s in de wijk. Deze zijn gepresenteerd aan de Wethouder Rutger Groot Wassink. Deze was zo enthousiast over de plannen en het buurtinitiatief dat hij heeft gevraagd de plannen verder uit te werken en we deze eind dit jaar opnieuw met hem zullen bespreken. Gelijktijdig zijn we aan het nadenken over en bezig met het verder vormgeven van de organisatie van Samen Vooruit.

Doe mee en blijf op de hoogte
Jij weet wat er speelt in jouw buurt en wat er nodig is. Misschien wil je zelf iets doen om je buurt te verbeteren. Wil je meer weten, meedoen of meedenken?
Stuur een e-mail naar: info@samenvooruit.amsterdam
Of volg ons op Facebook.

Recent Posts